Tantra – Kapocs a modern élethez I. rész

Swami Satyananda Saraswati előadása a Sivananda Yoga Vedanta
Centre-ben, Antwerpenben, Belgiumban, augusztus 29-én

A modern világ nagy változatosságot és sokféleséget mutató kultúra.
Mindenhol a változást látjuk; új fejlesztéseket. Az ember minden szinten
fejleszti fogalmait és tágítja nézeteit,befogadva az élet új és hatékonyabb
formáit és elérve többdimenziós céljait. A modern gondolkodás teljesen
különbözik más kultúrák és idõk embereinek gondolkodásától. Nagyon
gyakorlatias és agresszív. Félelmetes a sebessége, és mindig felfedez valamit.
A modern gondolkodás csodálja az idealizmust és a kereszténység, a
védikus filozófia valamint a buddhizmus tanait, ugyanakkor képtelen beolvasztani
vagy gyakorolni ezeket, mivel nem illeszkednek a saját mintáiba. Ezt megértve,
a mai embereknek a spirituális élet más útjait kell keresniük,
amely illeszkedik az életük változó mintáihoz, és amelyet az elméjük
képes elfogadni.

Töprengtem ezen a problémán 30
éven át, és arra jöttem rá, hogy a
modern elme, a modern társadalom a
természetének megfelelõ, új spirituális
utat igényel. Egy tigris nem élhet füvön;
csak hús tud enni. Inkább meghal,
mint hogy legeljen. A modern elme
tantrikus elme. Nem olyanfajta, amely
a puritánizmushoz alkalmazkodni
képes. Szereti a virágokat, az agresszív
zenét, a gyönyörû lányokat és fiúkat, a
táncot, a húst, a halat, bort és cigaret
tát. Ez csak néhány sajátossága a modern
kultúrának. Sok tanítványom hozzá-
szokott ehhez az életmódhoz, így
tudom, mi történik velük, ha nem jut-
nak hozzá ezekhez a dolgokhoz.
Mindenféle fizikai, érzemi és pszichés
problémáik lesznek.
Így arra a következtetésre jutottam,
hogy a modern ember számára nem a
Védanta vagy a puritánizmus jelenti a
spirituális utat. A spirituális életet úgy
kell tanítani, hogy közben az életritmus
ne szenvedjen törést. Tapasztalatom
szerint a tantra a megfelelõ rendszer a
mai ember számára. Más jógaformák is
szükségesek lehetnek idõrõl-idõre, a
spirituális megvilágosodáshoz minden-
kinek a saját útját kell követnie.
Amikor elnyomod a tudatodat,
elnyomod a spirituális haladást is.
Elnyomod a tudatodat a bûntudat
miatt. A bûntudat mindenkiben jelen
van, és ez a spirituális élet legnagyobb
akadálya. A tantra a kettõ között van,
középúton, amelynek az elve: „Ne avat-
kozz bele az élet ritmusába!”
swami satyananda saraswatiswami satyananda saraswati
a törés beforrasztása

Sok ember elkezd jógázni, és megpró-
bál szentté válni egyik napról a másik-
ra. Gyönyörû erkölcsrõl, idealizmusról
és tisztaságról beszélnek, és minden
mást feladnak. Ez pusztán az életet
illetõ kritikájuk. Hogyan is mondhat-
nánk, hogy csak a tisztaság és idealiz-
mus az élet, semmi más? El kell fogad-
nod az életet egészként, nem csak
részleteiben, másként vallást csinálsz a
jógából. A spirituális megvilágosodás a
fontos, de megvilágosodtál-e már spiri-
tuálisan?
Az elmét korlátozzák a betanult
dolgok, és ezeket a korlátokat saját
magadnak alakítottad ki. Megha-
tározásokat hoztál létre, de ezek a
meghatározások nem abszolút érvé-
nyûek. Ezek ember-alkotta meghatá-
rozások, szociál-politikai gondolkodók
hozták létre a közösség, a nemzet szá-
mára. Ezeknek a dolgoknak semmi
közük az ember spirituális fejlõdéséhez.
Ha a fényt kendõ fedi el, le kell venni
a kendõt, és ez az, amiért kérlek, hogy
gondolkodj el a jóga tantra-rend-
szerén.
A filozófiád és elveid szolgája vagy.
Az egész világ ugyanazt a hibát követi
el. A tanárok úgy viselkednek, mint a
papok vagy egyházi emberek, valami
magasztosat hirdetnek. Arra kérnek,
hogy az elmédet törd ketté, hogy kettõs
személyiséget hozzál létre. A szoba
egyik sarkában jógát gyakorolsz, a
másik sarkában Freudot olvasol. Ez a
hasadás; ez a konfliktus. Miféle spiritu-
ális megvilágosodást várhatsz így?
Miben hiszel: a jóga puritánizmusban
vagy Freud filozófiájában?
A hagyományos hinduk természe-
tüknél fogva vallásosak. Hisznek, mert
ez benne van a kultúrájukban. Ugyan-
akkor a modern világban egy teljesen
más kultúrában élsz, így a spirituális
életet a saját kultúrád alapján kell felfe-
dezned. Hogy ez jóga vagy a Védák
könyve, a Biblia vagy a Korán, a Gita
vagy a Mahabharata? Kérlek, emlékezz,
hogy egységre van szükség az életed-
ben és a spirituális gyakorlásban.
Pontosabban, ha whiskyt iszol, a vallá-
sodnak nem szabad azt mondania,
hogy ez rossz. Ha nem vegetáriánus
módon étkezel, a spirituális hitednek
nem kellene ezt elítélnie. Csak ha a spi-
rituális életed összhangban van a min-
dennapi élettel, akkor tudod a benned
rejlõ konfliktusokat egyensúlyban tar-
tani. Ez a tantra ösvénye.
A tantra alapelve nagyon egyszerû.
Gyakorolhatsz kereszténységet, jógát
vagy védikus filozófiát, de kérlek, ne
kritizáld az életet! A tantrában minden
a fejlõdéshez vezetõ lépcsõfokká válik.
Az elme olyan, mint egy gyermek. Ha
folyton azzal zaklatod: „Oh, te rossz
vagy!”, akkor hamarosan neurotikussá,
gyengévé válik. Ezért mondja a tantra,
hogy bánj tisztelettel az elmével. Soha
ne rágalmazd az elmédet, soha ne
beszélj úgy róla, mint rossz, gonosz,
ördög, aki tele van vággyal, vagy
éppen a bukásod oka.
Próbálod az elmédet kézben tartani,
de nem tudod soha. A kontroll nevében
megölöd az elmédet. Olyan ez, mint ha
mindenért megpofoznád a gyermekedet.
Ha nevet, pofon
ütöd; ha sír, pofon
ütöd; ha játszik,
pofon ütöd. Mi fog
történni a gyerme-
keddel? Mi fog tör-
ténni az elméddel?
Az elméd a legjobb
titkárod, és belebe-
tegszik, belefárad a
pofonokba és ellen-
õrzésbe.
Belegondoltál
valaha, hogy kit
irányítasz, és ki kit
irányít? Nem maga-
dat próbálod irá-
nyítani? Ez azt
jelenti, hogy az
elméd egyik hajla-
ma megbünteti az
elmédet a másik
hajlamáért. Az
egyik hajlam maga
az ellenõrzõ, a
másik hajlam pe
dig
az ellenõrzött. Saját
magaddal vagy
ellenséges, ellenállsz
magadnak, küzdesz
önmagaddal. Ez lenne az út a spirituális
léthez? Ezért feneklettél meg a spirituális
életben. Valójában az egész emberiség
megfeneklett valahol a külsõ élet és a spi-
rituális élet között, és senki sem tudja,
merre kellene menni.

a tudatosság kiterjesztése

Az emberiség történetében a spirituális
élet a tantrával kezdõdött. A kozmikus
természet tanította meg az embert egy
meghatározott módon élni és fejlõdni. A
tantra szó szerinti jelentése a tudat kiter-
jesztése és az energia felszabadítása, és a
tantra valamennyi gyakorlata ezt célozza.
A kiterjesztés gondolata nagyon fon-
tos. Az emberi elme korlátok között
mûködik, és az érzékelés csatornáitól
függ. Az érzékek gyûjtik be az informá-
ciót , a melye t a z a g y ér tel mez . Korlátoz ot t
a területe. A spirituális útkeresõ számára
fontos annak a megértése, hogy az elmét
miképpen tudja kiterjeszteni. Ez a folya-
mat akkor történik meg, amikor az elme
képes a tudásra az érzékelés csatornái
nélkül is. Amikor leülsz meditálni, a
tudat kiterjed, és képes a dolgok megta-
pasztalására az érzékek közvetítése nél-
kül.
A tantra a meditációt másképpen
értelmezi. A tudaton kívüliség nem
meditáció. A meditáció állapotában a
tudatosság mind belsõ, mind külsõ
dimenziói egyesülnek. Kezdetben meg-
próbálunk tudomást szerezni a belsõ
tudatosságról. Amikor a belsõ tudatos-
ság mesterévé váltál, akkor kellene meg-
próbálnod a belsõ és külsõ tudatosságot
összehangolni. Például amikor bent vagy
egy helyiségben, jól láthatod a szobát, de
nem látod, mi van kint. Amikor a küszö-
bön állsz, láthatsz befelé és kifelé is.
Ekkor nincs „kint” vagy „bent”; mind a
kettõ ugyanaz.
Emlékezned kell rá, hogy ahhoz, hogy
valamilyen élményt szerezzél, szükséged
van az érzékek segítségére, de az érzékek
nélkül is lehetnek megtapasztalásaid. Ez azt
jelenti, hogy kétféle tudatosság van: az
egyik az érzékszerveken keresztül, a másik
érzékszervek nélkül. Amikor az érzékszer-
veken keresztül szerzel tapasztalatot, azt
hívjuk világi tapasztalatnak. Azonban,
amikor az érzékszervek nélkül is képes vagy
tudomást szerezni dolgokról, azt hívjuk
belsõ élménynek, transzcendentális tapasz-
talatnak. Ki tapasztalja meg mindkettõt?
Egy és ugyanaz az önvaló; a tanú egy, nem
pedig kettõ. Ez egy fontos pont, amire a
tantrából emlékezned kell. A külsõ tapasz-
talat a spirituális tapasztalatnak egyik fajtá-
ja, míg a belsõ tapasztalat egy másik fajtája.
A jobb kéz a belsõ élmény, a bal kéz a külsõ
élmény. Ha csak egy kezed van, korlátozvavagy. Mindkettõre szükséged van.
Hasonlóképpen, mindkettõ tudatosság
egyidejû mûködését kellene megélned,
amely a teljes, egyöntetû, kiteljesedett
élmény.
A legtöbb ember azt gondolja, hogy a
dhjána és szamádhi állapotában a külsõ
élmény megszûnik. Valójában nem így
van. Ez egy félreértés, amit tisztázni kell.
A meditációban és szamádhiban
egyidejûleg lehetnek belsõ és külsõ élmé-
nyeid, mert te vagy a tanú. Az jelenti a
tudatosság kiterjesztését, amikor képes
vagy a belsõ és külsõ tudatosságot egy-
szerre megtapasztalni. Amikor a tudat
kiterjesztése megtörténik, az energia
automatikusan felszabadul.

a középút

A tantrában két örök valóság van, ame-
lyeket Siva és Sakti néven ismerünk. Siva
a tudatosság, Sakti az energia. Amikor a
tudatosság és az energia egyesülése meg-
történik, kundaliní felébred. Ehhez
hasonlóan az embernek össze kell han-
golnia az anyagi életet a spirituális élet-
tel, hogy a fejlõdés megtörténhessen.
Azonban ez legtöbbször nem történik
meg. Az emberek nem próbálják meg
összehangolni ezeket. Amikor csak az
anyagi összetevõvel foglalkozol,
lelkibeteggé, neurotikussá, csalódottá
válsz. De ha nem veszel tudomást az
anyagi dolgokról, és csak a spirituális
összetevõ foglal le, akkor a spirituális
életed záródik el. Éppen ezért a spirituá-
lis életet a természeteddel és külsõ életed-
del összhangban kell gyakorolnod.
A tantra tudománya nagyon
széleskörû. Elfogadta az életet, mint
egészt, és ez a spirituális élet jövõbeli
iránya a modern társadalomban.
Másképpen az emberek rendkívül termé-
szetellenessé válnak, szélsõségeket pro-
dukálva a társadalomban. Te is láthatod,
hogy amikor megnõ a hangsúly a puri-
tánizmus irányába, megjelenik egy másik
véglet: a pornográfia. Kell, hogy legyen
egy középút, amely a társadalom és a
családok állapotát javítja.
A tantrát a család szintjén kell gyako-
rolni. A tantrában a szexuális kapcsolat
Siva és Sakti között a spirituális növeke-
déshez szükséges. Mostanáig is folytattál
szexuális életet, de mindig bûnösnek
érezted magadat miatta. Nem volt túl jó
véleményed róla. Pedig ez az élet termé-
szetes része. Mindenki él vele. Anyád és
apád is, nagyanyád és nagyapád is. Mégis
rosszul érzed magadat miatta.
A tantra szerint a szexuális késztetés az
emberiség egyik legerõsebb mozgató
rugója, és nincs olyan ember, aki képes
tartózkodni ettõl. Benne rejlik az ember
testében, elméjében, tudatalattijában.
Kifejezésre jut a viselkedésében, és ha
abban nem, akkor álmaiban; ha pedig az
álmaiban nem, akkor normálistól eltérõ
pszichés viselkedésében. Mindig jelen van,
nem lehet tõle megszabadulni, akár
szannjászin, akár szent, akár hívõ, püspök,
pap, fiú, leány, férfi vagy nõ az illetõ.
Vagyis hogyan fogod kezelni ezt a nél-
külözhetetlen elemet az életedben? El fog
tartani egy ideig, amíg megtanulod tisz-
telni a saját ösztöneidet. Ösz
töneid kész-
tetnek, mégsem tiszteled õket. Nem hiszel
abban, hogy megvan annak a módja,
hogy beteljesítsd ezeket, miközben mégis
elõrehaladsz a spirituális életben.
Évszázadokon keresztül azt tanították,
hogy a szexuális élet rossz és piszkos, így
fel kell adnod. De a tantra arra tanít, hogy
tökéletes, és a legfontosabb a spirituális
létben. Nem kell feladnod; folytatnod kell.
A legtöbb ember úgy tartja, hogy a szexu-
ális élet az utódnemzés és az örömnyújtás
eszköze, ezzel szemben a tantra azt tanítja,
hogy a szexuális élet célja a szamádhi.

a gyakorlatias tantra

A tantra segít finomítani a szexuális
folyamatot úgy, hogy amit már jelenleg
is csinálsz, magasabb szintû spirituális
fejlõdéshez is alkalmas legyen. A hatha
jógában vannak bizonyos gyakorlatok,
amelyeket érdemes megtanulni erre a
célra egy képzett tanártól, aki ismeri
ennek a tudományát és meg tudja mon-
dani, hogyan kell gyakorolni. Ilyen gya-
korlatok például a vadzsrólí, szahadzsólí,
amarólí, uddíjána, kumbhaka és kon-
centráció a bhrúmádjára (szemöldök
közötti pontra).
Ezzel a rendszerrel nem kell feladnod
a családi életet. A házaséleted spirituális
életté válik; nem kell tartózkodnod vagy
nem jógikus, nem spirituális dolognak
tartanod. Így attól a naptól kezdve, hogy
a társaddal együtt élsz, minden nap
jógikus nappá válik. Ez a tantra legfon-
tosabb jellegzetessége.

mantra

A tantrában a mantra legalább olyan
fontos, mint a szexuális áldozathozatal.
A hangnak három különbözõ szintje
van, de mi csak a középsõt halljuk.
Amikor a hang egy bizonyos sáv alatt
vagy felett rezeg, hallhatatlan, amikor
pedig egy bizonyos sávon belül marad,
hallható. A mantra a nem hallható
hang.
Menj el egy csendes tóhoz, vegyél egy
kis kavicsot és dobd bele a vízbe. Mi tör-
ténik? Körkörös mozgás indul meg és
terjeszkedik. Vegyél egy nagyobb kavi-
csot és dob el; a körök még nagyobbak
lesznek. Dobj aztán egy még nagyobb
kavicsot, és látni fogod, hogy a hullámok
messzire és szélesen eljutnak. Ilyen a
mantra hatása a tudatosság egyön
te
tû-
ségén.
Az elme olyan, mint egy óceán. A
gondolatok és emlékek nem az elme
részei; ezek az elme termékei. A hullá-
mok és buborékok nem maguk az óceán;
a víz teljessége az óceán. Ugyanilyen
módon, a tudatosság teljessége a tudat.Amit a tudatról ismerünk, nagyon kevés.
Tudod, hogy van egy elméd, mert gon-
dolkozol és érzel, de az elmét a maga
teljességében látni, az egy fantasztikus
élmény.
A mantrán keresztül a tudatnak ez a
homogenitása megtörik; amikor mantrát
gyakorolsz, a hanghullámok belsõvé vál-
nak. Átfurakodnak a tudatos elmén
keresztül a tudatalatti elmébe, majd
onnan a tudattalanba. A mantra célja az
elme teljességének átlyukasztása, és ez a
mantra elve a tantrában is. Sok ember azt
hiszi, hogy a mantra egy különös isten-
ségnek a neve. Mint ilyen, a politeizmus
szimbólumává vált, habár a mantrának
semmi köze a valláshoz vagy valamely
szektához. Ez csak egy hang, a mentális
energia egy formája, amelynek megvan
az a tulajdonsága, hogy képes az elme
teljességét befolyásolni és újraszervezni.

Jantra

A jantrák gyönyörû kis figurák, amelyek
a fizikai test felépítését szimbolizálják.
Ezek a jantrák a tantrában említett
egyetlen pontból alakultak ki, amelyet
bindunak hívnak. A tantra szerint az
egész teremtés a binduból indult, a végsõ
pontból. Ebbõl a kiinduló pontból képe-
zel egy háromszöget, amely egy megtes-
tesülés. Ekkor a háromszögbõl kapsz egy
négyszöget, amely egy másik megteste-
sülés. Majd jön egy kör. A pont egyre
újabb és újabb formában nyilvánul meg.
Ez a külsõ tudatosság szimbóluma,
mindazé, amelyet az érzékeszerveken
keresztül észlelsz. A jantra a teremtés
szimbóluma, és amikor visszavonod
elmédet a kiinduló pontba, visszatérsz a
kreativitás pontjába. A pont egy mandala.
A tantrában a legfontosabb dolog a
szemöldök közötti pontra történõ kon-
centráció. Amikor erre a pontra koncent-
rálsz, az megnövekszik, és sokféle formá-
ban megnyilvánul. Ez az a folyamat,
amelyet a tudatosság kiterjesztéseként
ismerünk.

lépcsõfokok a spirituális életbe

A hhoz, hogy a spirituális életben fejlõdni
tudjál, azoknak a gyakorlatoknak, ame-
lyeket végzel, nem szabad további konf-
liktusokat létrehozni a külsõ életedben,
hanem ellenkezõleg, ki kellene tisztítania
valamennyi konfliktust és kétséget. Ezért
úgy kell gyakorolnod, hogy a mozgás
kisimult legyen. Ha mélyebben tanulmá-
nyoztad a tantrát, be fogod látni, hogy
ez a te utad, mert gyakorlatias. Nem kell
túl sokat tenned intellektuálisan, de fon-
tos, hogy tudjad, hogyan készítsed fel
magadat, mit gyakorolj, és hogyan gya-
korold.
Akár fiatal, akár idõs valaki, a tantra
ösvénye mindenki számára elérhetõ.
Nem csak azok számára, akik képesek
uralni magukat, hanem azok számára is,
akiknek szörnyen nyugtalan az elméjük
a szenvedélynek, ambíciónak, vágynak,
dühnek, féltékenységnek, félelemnek,
frusztrációnak, csalódásnak köszön
he-
tõen. Ezek mind lépcsõfokok azok szá-
mára, akik a spirituális megvilágosodást
keresik. Nem kell megpróbálnod eltün-
tetni ezeket, hanem meg kell fognod és
tovább kell menned.
Az út olyan egyszerû, mégsem érti
senki. Ezért van az, hogy emberek milliói
gyakorolják a spirituális életet, mégsem
érnek sehova. Valamennyiük spirituális
élete megfeneklik, mert nem ismerik a
fejlõdés megfelelõ útját. Amikor egy
ászanába helyezkedsz, képesnek kellene len-
ned az elméd kikapcsolására minden
erõfeszítés nélkül. Az elméd a barátoddá
kell, hogy váljon, és teljes egység, eggyé
válás és megértés kell, hogy kialakuljon
lényed egyik része és a másik része között.
Forrás: Yoga magazin, 1980. április
http://www.satyananda.hu/ujsag/2014-02-ujsag.pdf

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.


hét − = 0